ประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ อาเซียน ซัมมิท ครั้งที่ 14

ประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ อาเซียน ซัมมิท ครั้งที่ 14

ประชุมสุดยอดอาเซียน อาเซียน ซัมมิท 2009 (14th ASEAN SUMMIT 2009) ประชุม อาเซียน ซัมมิต

หัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 คือ  “กฏบัตรอาเซียน”  โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดความร่วมมือในกฎบัตรอาเซียน เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
กฎบัตรอาเซียนเป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกที่กำหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย หลักการ และกลไกที่สำคัญต่างๆ ของอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. มุ่งสู่การสร้างชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมในครั้งนี้จะวางรากฐานในการไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยทำให้อาเซียนทำงานอิงกฎกติกามากขึ้น และมีองค์กรต่างๆ ภายใต้กฎบัตร เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง อาเซียนจะเป็นองค์กรที่มีกติกาของการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันกลไกการทำงานในหน้าที่ใหม่ของอาเซียน
2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาค
เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ภัยคุกคามของโลก ได้อย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรม  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ด้านความมั่นคงของมนุษย์ ในชุมชนอาเซียน ทำให้ประชาชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติต่างๆ และการรับมือปัญหาเศรษฐกิจของโลก
3. การเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน
เสริมสร้างความพยายามในการสร้างชุมชนอาเซียน สนับสนุนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางในการวิวัฒนาการโครงสร้างของภูมิภาค เป็นกลจักรสำคัญของการเติบโตในเศรษฐกิจโลกต่อไป โดยการเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียมและเอกลักษณ์ประจำชาติของแต่ละประเทศ ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
โครงสร้างองค์การของอาเซียน
องค์กรสูงสุดของอาเซียน คือ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนหรือที่ประชุมของประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Summit) โดยจะมีที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ (ASEAN Ministerial Meeting) และที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting) เป็นองค์กรระดับรอง และอาจมีที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอื่นๆ ด้วย การประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีถือเป็นองค์กรระดับนโยบายชั้นสูง รองลงมาจะเป็นที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส หรือระดับปลัดกระทรวง (Senior Officials’ Meeting-SOM) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายของที่ประชุมระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรี ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการประจำอาเซียน (ASEAN Standing Committee-ASC) ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิก จะทำหน้าที่กำหนดแนวทาง และเร่งรัดการดำเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและที่ประชุมระดับรัฐมนตรี รวมทั้งให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียน กับประเทศคู่เจรจา ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนจะตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดยใช้ฉันทามติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s